Viser arkivet for stikkord skole

Meningsløst

Får du lønn for å møte opp, eller for å gjøre et stykke arbeid?

Ringerikes Blads ungdomsredaksjon Puls har i dag rettet søkelyset mot de siste ukene på skolen før sommerferie. Videregående elever forteller om nær en måned uten ordinær undervisning. Tiden mellom eksamen i slutten av mai, og skoleslutt i disse dager, er fylt med filmvisning, fritimer og enkelte ekskursjoner.
Elevene opplever tomgangsperioden som frustrerende og unødvendig. De mener at tidligere sommerferie ville være bedre.

Skoleverket forklarer at det må være tidligeksamen for halvparten av elevene, om man skal få til logistikk med sensorer og andre forhold knyttet til gjennomføring av eksamen. Det vises i tillegg til at elevene har lovfestet rett til et gitt antall undervisningsdager. Det beklagelige er at disse påleggene ikke sier noe om kvaliteten. Hvis det er slik at en hel måned er fri for ordinær undervisning, i alle fall for en gruppe elever, er det oppsiktsvekkende dårlig.
Fritimer og filmframvisning kan vanskelig forsvares som kvalitativt god undervisning, i alle fall ikke i lengden.

Det er lett å forstå elever som finner dette meningsløst. Alle karakterer er satt, og det indikerer jo at man har nådd kompetansemålene. Hvorfor se film i ukevis? Elevene etterlyser meningsfylt innhold, og foreslår prosjektoppgave eller praktisk arbeid som alternativ. Ideen er god, og kanskje kunne også dette telle inn i karakterboka i en eller annen form.

Saken har også fått nasjonal oppmerksomhet. Kunnskapsministeren vil ikke sette i gang kvalitetssikring av undervisningsinnholdet, men oppfordrer misfornøyde elever og foreldre til å klage til rektor eller Fylkesmannen. Vi forstår ministerens bekymring for økt byråkrati i kontrollsammenheng, men dette blir for enkelt. Opplegget rundt eksamensgjennomføring og den siste måneden er for dårlig. Her både kan og bør ministeren se på plan og gjennomføring.

Elever må lære at frammøte er viktig, enn at resultater av arbeid er viktigere. Da må skolen være et godt forbilde for det.

Trygg skolevei

FAU ved Tyristrand skole har klare meninger om hvordan trafikken rundt skolen bør avvikles i fremtiden. Foreldrene vil at det fortsatt skal være tilnærmet bilfritt på Bruksjordet – mellom riksveien og skolen.

Coop åpner ny butikk om noen dager, og i planene for miljøgate ligger det an til at parkeringsplassen ved den nåværende butikken stenges. I dag bruker mange foreldre nettopp denne plassen til å slippe av barna på vei til skolen. Derfor unngås trafikk på Bruksjordet.

Foreldrene ønsker at kommunen kjøper den nåværende Coop-eiendommen og lager parkeringsareal for skolen, et forslag som umulig kan la seg gjennomføre i dagens økonomiske situasjon. De ønsker skilt med innkjøring forbudt til skoleområdet i skoletiden – selvsagt med unntak for kjøring til boligene.FAU vil også ha fortau langs Bruksjordet.

Foreldrene spør også om det er mulig å forlenge veien som på reguleringsplanen er tegnet inn bak herredshuset, slik at den går bak helsestasjonen. Og videre bak den nåværende butikken, slik at man kan få utkjøring i Bruksjordet/riksvei 35.

I tilegg til å komme med konkrete forslag, vil foreldrene stille opp på morgenkvisten og informere om nye rutiner de første dagene etter at Coop-butikken har åpnet. 340 elever skal ferdes til og fra skolen, og FAU-leder Audun Mjøs ber alle om å ta hensyn.

Tyristrand-foreldrene skal har ros for sitt arbeid med å sikre en tryggest mulig skolevei. De endringene som totalt sett skjer på Tyristrand akkurat nå, er ralativt store for et tettsted på denne størrelsen og med såpass stor biltrafikk. Selv om ikke alle forslagene er gjennomførbare, bør planleggerne lytte til dem som kjenner forholdene best, nemlig barnas foreldre.

Det er viktig å finne fram til fornuftige løsninger for fremtidig trafikkavvikling på Tyristrand. Når miljøgata skal etableres, må også tilstøtende veier tilpasses og sikres på en fornuftig måte.