Viser arkivet for stikkord dom

På overtid

I mai skal Ringerike tingrett behandle straffesaken etter en alvorlig voldshandling på Tippen i Hønefoss. En 23 år gammel mann fra Sør-Aurdal ble slått og sparket til han nesten døde.

Spørsmålet er hvorfor det må gå nesten tre år før en sak er ferdigbehandlet og klar for rettsapparatet. Når saken kommer for retten, vil kalenderen vise mai 2011, mens den svært alvorlige handlingen skjedde i august 2008.

Tiltalte, en mann fra Modum, var 21 år gammel da hendelsen skjedde. Han skal ha slått 23-åringen, og sparket ham mens han lå nede. 23-åringen hadde omfattende hodeskader og lå lang tid i koma før han ble overført til Sunnaas for rehabilitering. Modum-mannen er tiltalt for legemsbeskadigelse med betydelig skadefølge, og under særdeles skjerpende omstendigheter. Den øvre strafferammen er fengsel i 11 år.

Alvorlige handlinger som dette, må så raskt som mulig gjennom rettsapparatet, først og fremst av allmennpreventive hensyn. Det må slås hardt ned på voldshandlinger som setter andres liv i fare, og reaksjonstiden skal i seg selv gjenspeile allmennhetens oppfatning av handlingen.

En annen side av dette er den tiltalte. Den som begår slike alvorlige handlinger, trenger hjelp til både å bearbeide og nullstille. Uten å bli stilt til ansvar, kan det gis inntrykk av at saken ikke er så alvorlig; at det til og med er akseptert å gå løs på andre mennesker og påføre dem kritiske skader. Dermed uteblir kanskje også nødvendig oppfølging, og faren for gjentakelse øker.

Når saken nå endelig kommer for retten, må den lange saksbehandlingstiden også gjenspeiles i straffeutmålingen. En mildere dom, eventuelt at deler av dommen gjøres betinget slik aktor foreslår, er det eneste fornuftige. I tillegg bør alle involverte legge seg på minne at denne formen for saksbehandling ikke holder mål.

Ulovlige handlinger må etterfølges av rettsbehandling og dom. I alvorlige saker som dette, må det reageres kraftig – og ikke minst raskt.