Viser arkivet for stikkord barnehage

Grenseløse barnehager

Hole, Ringerike og Jevnaker har inngått samarbeidsavtaler for å sikre at familier i grenseland kan få barnehageplass i nabokommunen, dersom det er mest hensiktsmessig.

Ringerike har vært del av et prosjekt sammen med Hole, Bærum og Asker, under navnet «Grenseløse tjenester», og dette har åpenbart vært så vellykket at det har vært grunn til å fortsette.

Den nye avtalen går ut på at kommunene refunderer hverandres utgifter. To ganger i året skal de utveksle lister over barn som er tildelt plass i nabokommunenes barnehager. Ordningen betyr altså ingen merutgifter for den enkelte familie.

En løsning med barnehagetilbud på tvers av kommune- og fylkesgrenser er det eneste fornuftige. En familie som eksempelvis bor på Furumoen i Jevnaker, kan med foreldre på arbeid i Hønefoss utmerket godt ha barnehageplass på Buskerud-siden av fylkesgrensen. Alternativet ville kanskje vært en plass i Hovsenga barnehage, noe som ville ha betydd mye unødvendig bilkjøring – i feil retning.

Baksiden av denne medaljen har med sosialisering å gjøre. Den gutten eller jenta som bor på Furumoen, skal på et tidspunkt ha sin første skoledag på Bergerbakken skole. Og der møter hun eller han ingen av sine venner fra barnehagen. Det å treffe kjente, og gjerne fra samme boområde, har sine klare fordeler den dagen seksåringen møter på skolen for første gang.

Likevel – når det mest realistiske alternativet er at barnet ikke får plass i det hele tatt, er det ingen tvil om hva som er viktig. Det beste må ikke bli det godes fiende.

Tjenestetilbud på tvers av kommunegrensene er til beste for alle, og bør utvikles på enda flere områder. Lignende avtaler om barnehageplasser bør inngås også i andre grenseområder – Modum, Krødsherad og Sør-Aurdal, for Ringerikes del. Og kanskje finnes det flere områder å samarbeide på som ennå ikke har vært prøvd.